SMC રોજમેળ

SMC રોજમેળ એટલે પ્રાથમિક શાળા માટે સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી ,સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી – એજ્યુશન ,મુખ્ય શિક્ષક,સી.આર.સી-બી.આર.સી, શાળા રોજમેળ તથા ઘરના આવક જાવકના હિસાબ માટેનો શિક્ષકો માટે શિક્ષકો (Shivani-School) દ્વારા નિર્મિત પોગ્રામ જેના વડે તમે SMC રોજમેળને લગતા ઉપરના તમામ પત્રકો ઝડપથી બનાવી શકો છો.”SMC રોજમેળ 3.0” એ SMC રોજમેળનું લેટેસ્ટ વર્ઝન છે.

 

વધુ માહિતી માટે YouTube પર Live Video જુઓ…

Download:

SMC રોજમેળ Lmg-Arun
SMC રોજમેળ Harikrishna
SMC રોજમેળ Shruti

Price: ₹ 200/-

Or Download SMC, SMC Education, School, CRC, BRC, KGBV Rojmel

in Above three font

Do you believe that SMCRojmel meets all your needs?
If not, what’s your need ? Comment below.
I’m really excited to add it to my next version of SMCRojmel.

Advertisements

6 thoughts on “SMC રોજમેળ”

  1. મારે આ ડાઉનલોડ કરવુ છે તો કઇ રીતે તે જણાવશો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s